ჩვენი წესები და პირობები ვრცელდება ყველა იმ შეკვეთასა და მიწოდებაზერომელიც განხორციელდება ნამი8-ს და მომხმარებელს შორის საიტზე www.nami8.ge

  1. შეკვეთისმიწოდება

1.1. თუ მომხმარებელი nami8.ge-ს მომსახურების საშუალებით ითხოვს შეკვეთის მიწოდებას, შეკვეთა მიწოდებული იქნება იმ მისამართზე, რომელიც მითითებულია მომხმარებლის მიერ nami8.ge-ის ვებგვერდზე.

1.2. მომხმარებელი ვალდებულია შეეძლოს ზარების მიღება იმ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მან მიუთითა nami8.ge-ს მომსახურებით სარგებლობაში. თუ მომხმარებლის  მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ვერ მოხდება დაკავშირება, მიწოდება შეიძლება გაუქმდეს nami8.ge-ს მიერ და მომხმარებელს შესაძლოა დაეკისროს შეკვეთის  სრული ღირებულების გადახდა. 

1.3. მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს, რომ შეკვეთის მიწოდება მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად (მიწოდების სტანდარტული მეთოდი) ან წინასწარ შეუკვეთოს და მიუთითოს მიწოდების კონკრეტული დრო. 

1.4. შეკვეთის მიწოდება ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე nami8.ge-ს მიერ განსაზღვრული შესაბამისი საფოსტო მომსახურების მეშვეობით ან მის გარეშე.

1.5. შეკვეთის საფასურის განსაზღვრა ხდება შესაბამისი საფოსტო მომსახურების მიმწოდებელი პირის მიერ დადგენილი ფასების შესაბამისად.

  1. მიწოდების დრო

2.1. nami8.ge-ს მიერ შეკვეთის დადასტურებიდან შეკვეთა მომხმარებელთან მიწოდებისათვის შესაბამისი საფოსტო მომსახურების მიმწოდებელს მიეწოდება შეკვეთის დადასტურებიდან 48 საათში nami8.ge-ს მიერ შეკვეთის დადასტურებიდან.

2.2. შეძენილი პროდუქციის მომხმარებლამდე მიწოდების დრო, რომელიც ეცნობება მომხმარებელს არის მხოლოდ სავარაუდო დრო. არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ შეკვეთა მიწოდებული იქნება განსაზღვრულ დროს. პროდუქციის მიწოდების დროზე გავლენა შეიძლება მოახდინოს ისეთმა ფაქტორებმა, როგორებიცაა საგზაო საცობები, პიკის საათები, სხვა ფორს-მაჟორული ან ისეთი გარემოებები, რომლებიც სცდება www.nami8.ge-ს.

დაგვიკავშირდით პერსონალური კორპორატიული შეთავაზების მისაღებად