Inspiration

გაფილტრული წყალი ყველგან და ყველასთვის – „ნამი 8-მ“ საბურთალოს „სითი მოლში“ სავაჭრო წერტილი გახსნა

NAMI8 ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა გა­ფილტრუ­ლი წყლის სმის კულ­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას აგ­რძე­ლებს - სა­ბურ­თა­ლოს „სითი მოლ­ში“კომ­პა­ნი­ამ პირ­ვე­ლი სა­ვაჭ­რო წერ­ტი­ლი გახ­სნა.

სტენ­დი მომ­ხმა­რებ­ლებს 5 აგ­ვის­ტო­დან ემ­სა­ხუ­რე­ბა. NAMI8-ს კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი კომ­პა­ნი­ებ­სა თუ ფი­ზი­კურ პი­რებს დე­ტა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­აწ­ვდი­ან ფილტრა­ცი­ის ბა­რე­ბის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის, მათი სარ­გებ­ლის, მოვ­ლი­სა და სხვა სა­კი­თხე­ბის შე­სა­ხებ. ამას­თან, და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს კონ­სულ­ტა­ცი­ას გა­უ­წე­ვენ, თა­ვი­ან­თი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით ყვე­ლა­ზე ოპ­ტი­მა­ლუ­რი და­ნად­გა­რი შე­არ­ჩი­ონ.

ის­რა­ე­ლის წამ­ყვა­ნი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის ზე­დამ­ხედ­ვე­ლო­ბით შექ­მნი­ლი ფილტრე­ბი და წყლის ბა­რე­ბი, მორ­გე­ბუ­ლი ქარ­თუ­ლი წყლის ხა­რისხზე და გე­მოვ­ნურ თვი­სე­ბებ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად NAMI8-ს მეშ­ვე­ო­ბით გახ­და ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. და­ნად­გა­რე­ბი სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, რის­კე­ბი­სა და ზედ­მე­ტი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის გა­რე­შე სახ­ლსა თუ ოფის­ში ყო­ველ­თვის გვქონ­დეს მავ­ნე ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­სა და ქი­მი­კა­ტე­ბის­გან გა­ფილტრუ­ლი, სა­სი­ა­მოვ­ნო გე­მოვ­ნუ­რი თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე ცივი და ცხე­ლი წყა­ლი. სა­ო­ჯა­ხო, კომ­პაქ­ტუ­რი ბარი ასე­ვე სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა, სურ­ვი­ლი­სა­მებრ ვა­რე­გუ­ლი­როთ წყლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა, რაც ახალ­შო­ბი­ლე­ბი­სა და მცი­რე­წლო­ვა­ნი ბავ­შვე­ბის მოვ­ლას ამარ­ტი­ვებს.

NAMI8-მ ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა წყლის სმის კულ­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია ბა­ზარ­ზე შე­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე და­ი­წყო, რაც ფილტრა­ცი­ის მნიშ­ვნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა­ში, ბა­რე­ბის მონ­ტაჟ­სა და მოვ­ლა­ში გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა. შე­დე­გად, და­ნად­გა­რე­ბი არა­ერთ ოფის­სა და ოჯახ­ში გაჩ­ნდა. დღეს, NAMI8-ს პარტნი­ო­რი 150-ზე მეტი კომ­პა­ნია ფილტრა­ცი­ის ბა­რე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით ზრუ­ნავს თა­ვის თა­ნამ­შრომ­ლებ­სა და მომ­ხმა­რებ­ლებ­ზე. ბა­რე­ბის მიერ გაფილტრულ ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა წყალს კი 40 000-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი მო­იხ­მარს.

სწო­რედ გაზ­რდილ­მა მო­თხოვ­ნამ გა­ნა­პი­რო­ბა „სითი მოლ­ში“ სტენ­დის გახ­სნა, სა­დაც მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ყვე­ლა კი­თხვა­ზე პა­სუხს ად­გილ­ზე­ვე მი­ი­ღებს.

NAMI8-ს წყლის ბა­რე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით ერთი მხრივ, ბიზ­ნე­სი ახერ­ხებს, იზ­რუ­ნოს გა­რე­მო­სა და თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე და უარი თქვას პლას­ტი­კის ავ­ზებ­ზე, რო­მე­ლიც ბაქ­ტე­რი­ე­ბის გავ­რცე­ლე­ბი­სა და ბუ­ნე­ბის და­ბინ­ძუ­რე­ბის წყა­როა, ხოლო მე­ო­რე მხრივ, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად და­ზო­გოს ფი­ნან­სუ­რი და ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სი.

მინი ბა­რე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით კი მთელს ოჯახს ნე­ბის­მი­ერ არე­ალ­სა და მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­ურ პი­რო­ბებ­ში ქი­მი­კა­ტე­ბი­სა და მი­ნა­რე­ვე­ბის­გან გა­ფილტრუ­ლი, უსაფრ­თხო წყა­ლი მი­ე­წო­დე­ბა.

რაც მთა­ვა­რია, სა­ო­ფი­სე თუ სა­ო­ჯა­ხო ბა­რე­ბის ტექ­ნი­კურ შე­მოწ­მე­ბა­სა და მოვ­ლას თა­ვად NAMI8-ს კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ, რაც მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის და­მა­ტე­ბი­თი კომ­ფორ­ტია. მას აღარ უწევს ბა­რის ტექ­ნი­კურ დე­ტა­ლებ­ზე ფიქ­რი რო­გორც ოფი­სის, ისე სახ­ლის და­ნად­გა­რის­თვის, რად­გან სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი თა­ვად აკონ­ტრო­ლე­ბენ ფილტრის ხა­რისხს და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ცვლი­ან მას. რაც მთა­ვა­რია, ფილტრის გა­ნახ­ლე­ბი­სა თუ ტექ­ნი­კუ­რი შე­მოწ­მე­ბის თა­რი­ღებს კომ­პა­ნია თა­ვად აკონ­ტრო­ლებს.

NAMI8 ებ­რა­უ­ლი ჰოლ­დინ­გის Tsur Group-ის შვი­ლო­ბი­ლია. მის იდენ­ტო­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლი უკა­ვია თა­ვად ბრენ­დის სა­ხელ­სა და მის გზავ­ნილს.

NAMI8 მომ­ხმა­რე­ბელს ჰპირ­დე­ბა, რომ მის ცხოვ­რე­ბას გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებს და მის­თვის ჯან­სა­ღი წყლის მი­წო­დე­ბა­ზე იზ­რუ­ნებს.